Advieskaarten

Hieronder treft u diverse advieskaarten welke wellicht goed kunnen helpen een probleem te localiseren en op te lossen.

 

Advieskaart - Antibiotica (groeiremming)   
Advieskaart - Boterzuursporen  
Advieskaart - Celgetal  
Advieskaart - Chloroform  
Advieskaart - Kiemgetal  
Advieskaart - Reinheid  
Advieskaart - Vriespunt  
Advieskaart - Zuurtegraad vet  
   
   
   
   

 

KOM en Silotanken

Een in Nederland geplaatste silotank, welke gebruikt wordt voor melkkoeling en bewaring dient te voldoen aan een aantal voorschriften en vereisten. De plaatsing dient naast bouwvoorschriften ook te voldoen aan voorschriften van de zuivelfabriek waaraan geleverd wordt door de melkveehouder (o.a. bereikbaarheid, binnen/buiten en uitloop/kraan).

 

Type goedkeuring silotanks

Verder is het van belang er een goedkeuring wordt verkregen door de leverancier op basis van een technische beschrijving en bevestiging daarop van de leverancier en een toetsing op het kunnen aanleveren van een representatief uitbetalingsmelkmonster. Aan dit laatste wordt door KOM invulling gegeven waarbij goedkeuring leidt tot plaatsing op de ‘witte lijst’ van silotanks.

 

De goedkeuring wordt vooreerst verstrekt op basis van één tank van dit nieuwe type en op basis van een bepaalde grootte en vulling. 

 

Indien door of namens de melkveehouder wijzigingen worden aangebracht aan een silotank met goedkeuring, dient de melkveehouder de ontvanger van boerderijmelk daarover te informeren. De ontvanger van boerderijmelk administreert de wijziging en beoordeelt of een nieuwe typekeuring noodzakelijk is en zal indien nodig KOM daarover informeren.

 

Wijzigingen in techniek en gebruik aangebracht door de leverancier bij een goedgekeurde silotank dienen te allen tijde gemeld worden aan KOM en kunnen leiden tot een nieuwe volledige of gedeeltelijke toetsing.

 

Heeft U vragen of wilt u een aanmelding doen als leverancier, neem dan contact op met de heer P.J.M. Huijsmans (tel. 088 - 7547014).

 

Onderstaand treft u reeds enkele documenten betreffende de aanmelding en werkwijze.

 

Overzicht documenten

Aanmeldformulier openen/downloaden
Organisatorisch protocol openen/downloaden
Technisch protocol openen/downloaden
Goedgekeurde typen silotanken "witte lijst" openen/downloaden

 

KOM tarieven

KOM tarieven 2022

KOM kosten is een afdracht vergelijkbaar met afmeldkosten voor een APK. Met behulp van deze opbrengsten voert KOM de kwaliteitsborging op de gecertificeerde onderhoudsmonteurs uit. Enerzijds is dit de registratie en toetsing op kantoor en anderzijds zijn dit de steekproeven die op de werkzaamheden worden uitgevoerd. De KOM kosten worden per locatie en melkstal/box eenmaal per jaar doorbelast, dit ondanks dat er misschien meerdere meet- en adviesrapporten worden opgemaakt. De doorbelasting vindt plaats in samenhang met de uitgevoerde onderhouds- en toetsingsbeurt.

 

Tabel Overzicht KOM kosten en afdrachten

Bedrag Betreft Verwerken
26,05 euro Basiskosten per locatie, waarvan 3,05 euro t.b.v. opleveringssteekproeven zichtbaar op factuur
0,26 euro Toeslag voor melkstalgrootte voor groot vee (aantal
melkstellen x toeslag)
zichtbaar op factuur
0,13 euro  Toeslag voor melkstalgrootte voor klein vee (aantal melkstellen
x toeslag)
zichtbaar op factuur
0,25 euro Afdracht bij uitvoering van herijking door dealer op de
melkglazen
Verwerken in tarief voor
herijken meetglazen
0,78 euro Afdracht bij uitvoering van herijking door dealer op de
melkmeters
Verwerken in tarief voor
herijken melkmeters

 

Bovenstaande doorbelastingen gelden ook indien een KOM beurt wordt uitgevoerd op een buitenlands- en/of geiten of schapenbedrijf indien deze een erkend rapport wenst. Anders mag op deze bedrijven geen afhandeling met een KOM sticker plaats vinden.

Statistiek

Overzicht aantallen veehouders en rapporten

Rood: Veehouders (x 1000) - Groen: Rapporten (x 1000)

Overzicht aantallen klanten, melkstallen en achterstand

DatumOmschrijvingAantal
07-08-2022Aantal actieve veehouders/lokaties15219
07-08-2022Aantal actieve melkstallen/robotsystemen18246
07-08-2022Aantal melkstallen met onderhoud ouder dan 13 maanden628
07-08-2022Waarvan melkstallen met melding op "Afroep"22

Overzicht soorten/typen melkstallen (aantal bedrijven)

Staltype202107-08-2022
Draaimelkstallen895895
Grupstallen739701
Tandemmelkstallen344322
Automatische melksystemen46794754
Visgraat melkstallen47744538
swingover melkstallen463469
Zij-aan-zij melkstallen37623701
Totaal1565615380
Melksystemen (totaal)73237452

Overzicht soorten/typen opleveringen, renovaties of uitbreidingen

Staltype202107-08-2022
Draaimelkstallen1212
Grupstallen32
Tandemmelkstallen82
Automatische melksystemen (boxen)610394
Visgraat melkstallen5636
swingover melkstallen127
Zij-aan-zij melkstallen9052
Totaal791505
Internationaal

Melkmeters voor erkende productieregistratie moeten voldoen aan de eisen van het internationale comité voor de melkcontrole (ICAR). Vóór een melkmeter een internationale goedkeuring krijgt, moet deze twee testen ondergaan: een laboratoriumtest en een praktijktest.

Wereldwijd zijn er maar 5 landen die dergelijke testen uitvoeren. Nederland heeft hierin al vele jaren ervaring. De uitvoering/coördinatie is in handen van de Animal Sciens Group van Wageningen UR (ASG). De praktijktesten worden door stichting KOM in hun opdracht uitgevoerd. De laboratoriumtesten doen zij in hun eigen testcentrum.

In de laboratoriumtest wordt gekeken naar onder meer meetnauwkeurigheid, afgifte van een representatief monster, vacuümschommelingen en melktechnische aspecten. Bij een voldoende resultaat volgt de praktijktest. De testende instantie kiest willekeurig uit een partij van vijftig melkmeters negen stuks. Deze worden geplaatst op twee bedrijven en daar getest. Per meter worden minimaal veertig waarnemingen gedaan, waarbij het gaat om de meetnauwkeurigheid en de afgifte van een goed vet- en eiwitmonster. Na drie maanden wordt de test herhaald. Voldoen alle meters in beide testen aan de ICAR-norm, dan volgt een voorlopige goedkeuring voor één jaar. Doen zich in dat jaar geen problemen voor, dan volgt een definitieve goedkeuring. Uitgebreide informatie staat op de site van ICAR (http://www.icar.org/).

Hercontroles

Hercontrole is een toetsing op een net uitgevoerde melkcontrole (melkproductieregistratie).

Melkproductieregistratie (MPR) is een zeer belangrijke schakel in het management op de bedrijven. Rantsoenberekeningen, selectie van het vee, fokbeleid en quotumplanning worden veelal gebaseerd op de MPR-gegevens. Daarnaast vormen de MPR-gegevens de basis voor de indexberekeningen van de stieren en koeien en voor managementproducten.

Deelnemende bedrijven maken naar keuze gebruik van drie-, vier-, vijf- of zesweekse MPR. Als veehouder kunt u de MPR-uitslag op papier ontvangen, maar ook digitaal. Meer informatie vindt u bij het veehouderproduct MPR-uitslag.

Werkwijze
Periodiek wordt tijdens de monstername van elke koe de dagproductie vastgesteld en een melkmonster genomen. Het melkmonster wordt standaard onderzocht op het percentage vet, eiwit en lactose en naar wens op celgetal en/of ureum. Celgetal heeft te maken met de uiergezondheid en ureum met de benutting van het eiwit in het rantsoen.
U kunt als veehouder ook zelf de monstername verrichten, eventueel via de melkrobot. Meer informatie krijgt u bij een van de aanbieders.

Om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen worden er meerdere controles uitgevoerd, zoals vergelijk met zuivel(tank)gegevens en 24-uurs berekeningen. Daar deze niet overal gebruikt kunnen worden worden er ook hercontroles uitgevoerd. Dit is dus een melkcontrole die door onze buitendienst wordt uitgevoerd. De opdracht komt van NRS (CTEG - Commissie Toezicht Erkende Gevensregistratie).

Herijkingen

Alle bij de erkende melkproductieregistratie gebruikte melkmeetapparatuur dient periodiek gecontroleerd te worden. Veel veehouders hebben goedgekeurde meetapparatuur in de vorm van melkmeetglazen of elektronische melkmeters in eigendom. De overige bedrijven gebruiken TruTest melkmeters via de melkcontrolevereniging. De melkmeetglazen worden 1x per 24 maanden gecontroleerd en voor elektronische melkmeters is deze termijn 12 maanden. In de tabel is aangegeven hoeveel melkmeters er gecontroleerd zijn en wat de resultaten hiervan zijn.

Er waren per 31 december 2006 ongeveer 5000 bedrijven met elektronische melkmeters en 8.250 bedrijven met melkmeetglazen aangesloten bij de melkproductieregistratie. Het lagere aantal bezochte bedrijven bij melkmeters (zie tabel) wordt veroorzaakt door nieuwe bedrijven en achterstand in uitvoering. Deze nieuwe bedrijven staan nog niet gepland voor een periodieke controle, maar hebben wel een installatieproef gehad. Daar de meetglazen éénmaal in de twee jaar worden gecontroleerd, dient ongeveer de helft in een jaartijdvak te worden bezocht. Het inhalen en verkleinen van de achterstand blijft voor KOM een belangrijk aandachtspunt. De dealers en leveranciers/vertegenwoordigers zijn hierop aangesproken. Daarnaast is bij de dealer extra aandacht nodig voor een uitvoering van de periodieke controle op de melkmeetglazen tijdens de reguliere onderhoudsbeurt, zodat een efficiënte werkwijze gehanteerd wordt. Bij het overschrijden van de ijktermijn met 3 maanden krijgt de veehouder een schriftelijke waarschuwing.

Tabel - Periodieke controles op melkmeetapparatuur door dealers

 

Melkmeters2)

Melkmeetglazen


2005

2006

2005

2006

bezochte bedrijven

3244


3583


3472


3225


meetunits op deze bedrijven

36345


40600


33961


31820


bedrijven met afwijking1)

654

20,2%

754

21,0%

1483

42,7%

1400

43,4%

meetunits met afwijking1)

1571

4,3%

2843

7,0%

3421

10,1%

3170

10,0%

 

1) Een afwijking betekent dat een bedrijf of meter een afwijking heeft van groter dan 0,2 kg.
2) Aanvullend dient opgemerkt dat in de normale werkwijze de melkmeters eerst preventief worden nagekeken. De afwijkingen die hiermee reeds worden opgelost zijn hierdoor niet inzichtelijk.


Om de dealer zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn planning wordt voor zowel de melkmeters als de melkmeetglazen een planning gemaakt voor een jaar vooruit. Op deze wijze kan goed beoordeeld worden of bij een toekomstig onderhoud de meetapparatuur ook gecontroleerd dient te worden. Het kan en mag niet zo zijn dat een veehouder zijn erkende gegevensstatus verliest door achterstand van de dealer. Ter ondersteuning ontvangt de dealer per kwartaal een planning van KOM betreffende uit te voeren onderhoudsbeurten en periodieke controles. Deze planning kan als leidraad of naast de eigen planning worden gebruikt.

Indien een veehouder weigert de periodieke controle uit te laten voeren, dient het ijkrapport met de betreffende opmerking naar KOM opgestuurd te worden. Een veehouder krijgt bij het verlopen van de periodieke controle termijn of bij een weigering deze te laten uitvoeren, schriftelijk een termijn opgelegd, waarbinnen uitvoering als nog plaats dient te vinden. Het niet tijdig laten uitvoeren van de periodieke controle kan leiden tot intrekking van de goedkeuring voor gebruik bij de erkende melkproductieregistratie. Tijdens de periodieke controle wordt de meetapparatuur gecontroleerd op werking en accurate productieweergave. Bij melkmeters wordt in het algemeen met een watertest gecontroleerd of deze ± 0,2 kg afwijkt ten opzicht van de oorspronkelijk vastgelegde referentie. Bij melkmeetglazen toets men een vergelijkbare afwijking via een elektronisch waterpas.

Ten aanzien van de resultaten is er zowel bij de melkmeters als bij de melkmeetglazen redelijk vergelijkbaar met die van 2005. Wel valt op dat de aantallen melkmeters met afwijkingen wel duidelijk groter zijn geworden. De grotere intervallen door het inhalen van "oude"achterstanden hebben zeker invloed op. Het aantal bedrijven met een afwijking is en blijft hoog en blijft een aandachtpunt. De melkmeter is belangrijk voor goede cijfers (productiegegevens), maar is ook een essentieel onderdeel in het melkproces en het dagelijkse management. De melkmeter is o.a. belangrijk bij melkstroom gestuurde pulsatie-/stimulatiesystemen, maar ook bepalend voor het tijdstip van afnemen. Daarnaast is een goede reiniging vooral bij elektronische melkmeters zeer belangrijk. Onvoldoende reiniging kan grote invloed hebben op de werking van deze melkmeters. Denk hierbij o.a. aan bijv. minimaal één, maar soms twee zuurreinigingen per week. Let wel alle geconstateerde afwijkingen zijn nadien afgehandeld met goed resultaat. Dus na controle en/of reparatie en vervanging van onderdelen voldeden de waarden aan de norm.

Ook alle Tru-Test melkmeters worden jaarlijks door KOM gecontroleerd. In Nederland zijn momenteel nog ruim 8.000 Tru-Test meters in gebruik. De resultaten zijn in 2006 weer licht verbeterd. In 2005 voldeden in eerste instantie 9,5% van de gecontroleerde meters niet. Voor 2006 is dit verbetert tot 8,9%. Na herstel of reiniging van een beschadigd meettuitje, een onjuiste of beschadigde meterkop of vervuiling, zijn de afwijkende meters alsnog voor akkoord afgehandeld.

Installatieproeven

Op alle nieuw geïnstalleerde melkmeetapparatuur wordt een installatieproef uitgevoerd. Wat is nu eigenlijk een installatieproef? Dit is een test op het melkveebedrijf waarbij gecontroleerd wordt of de melkmeters op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en afgesteld door de melkmachinedealer. Afstelling is nodig om de meter aan te passen aan de specifieke bedrijfsomstandigheden. Hiertoe worden een melktest en een controle op de gehaltebepaling uitgevoerd. Dit alles conform internationale afspraken (ICAR).

Tabel - Resultaten bij installatieproeven op melkmeetapparatuur door KOM

Jaar

Aantal meters

Bijstellingen (aantal en %)1)

Afw. in gehalte (aantal en %)2)

2003

5247

418

8,0 %

213

4,1 %

2004

5687

619

10,9 %

342

6,0 %

2005

6298

663

10,5%

175

2,8%

2006

5691

873

15,3 %

290

5,1 %

1) Gedurende de installatieproef of in een tweede bezoek diende de meter bijgesteld te worden. 
2) Er waren afwijkende gehalten tijdens de installatieproef. Een tweede bezoek was noodzakelijk.
In de bovenstaande tabel worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde installatieproeven. Het aantal bijstellingen voor kilogrammen is flink toegenomen van 10,5% in 2005 tot 15,3% in 2006. Hierbij dient opgemerkt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende dealers. Het is dus belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de montage en voorbereidende afstelling. Ook ten aanzien van de gehaltebepaling zijn de resultaten verslechterd. Na een jaar van verbetering (2,8 % afwijkingen) zijn de resultaten verslechtert tot 5,1%. Veel van de problemen komen naar voren bij speciale melkstallen met een kelder of een kabinet. Ook is het belangrijk goede werkinstructies te verstrekken bij de monsterapparatuur. Een strikte werkwijze is voor een goede monstername erg belangrijk.

De belangrijkste oorzaken van afwijkingen zijn:
1.  Onvoldoende inregelen door melkmachinedealer (afstelling/ophanging/algehele montage) 
2. Onjuist installeren bij specifieke melkstallen (bijv. melkmeters in de kelder in combinatie met monstername in de melkput; melkmeters achter een kabinet)
3. Materiaalverschillen en/of onderdelenseries die verschillen t.o.v. de oorspronkelijke serie

Hoe groot zijn de afwijkingen nu. De ICAR norm voor melkgiften is een bedrijfsgemiddelde van < 0,2 kg of < 2% bij 10 kg of meer en een bedrijfsstandaardafwijking van < 2,5%.  Ruim 70% van de individuele meters voldoet hier direct aan. 94,4% van de meters gaf een afwijking van maximaal 4%, dit betekent dat 5,6% een afwijking had die groter was. Voor gehalten geldt een ICAR norm voor een bedrijfsgemiddelde van 0,050 en een bedrijfsstandaardafwijking van 0,100. Op melkmeterniveau mag deze afwijking 0,1% zijn. 86,3% van de waarnemingen voldoet hieraan. Echter 3,4% heeft een afwijking die tweemaal zo groot is. Veel waarnemingen voldoen aan de norm of zijn er net boven, maar het aantal waarnemingen met een afwijking van tweemaal de norm is toch substantieel en verdient zeker aandacht. Bovenstaande afwijking hebben er toe geleid dat in 7,3% van de bezoeken een tweede installatieproef (hertest) uitgevoerd is. 

Om het traject tot een goedkeuring in te zetten verlangen wij een aanmeldingsformulier. Dit dient vooraf ontvangen te worden, zodat in overleg met de melkcontrole verenigingen, dealer en KOM een juiste planning en afhandeling kan plaatsvinden. Op deze wijze kunnen aaneengesloten erkende lijsten beschikbaar blijven.

Informatie over aanschaf
Laat u vooraf goed informeren over de aanschaf van nieuwe melkmeetapparatuur. Als melkmeetapparatuur gebruikt gaat worden bij MPR is een bedrijfsgoedkeuring van KOM nodig. Ook dienen de melkmeters periodiek onderhouden en gecontroleerd te worden. Maak hiervoor zo mogelijk bij aankoop goede afspraken over.

Steekproeven

Op de door de onderhoudsmonteurs uitgevoerde servicebeurten en periodieke controles worden door KOM steekproeven uitgevoerd. Dit betekent dat in de praktijk een deel van de installatie en/of melkmeetapparatuur nagemeten en vergeleken wordt met de resultaten van de onderhoudsmonteur. De doelstelling is om op 2% van alle binnengekomen meet- en adviesrapporten (‘grote’ onderhoudsbeurt) een steekproef uit te voeren, voor de bedrijven met melkmeters is dit 5%. In tabel 4 vindt u de totaalresultaten van de uitgevoerde praktijksteekproeven. In 2006 zijn deze aantallen uitgekomen op respectievelijk 1,6 en 4,2%. De doelstelling voor de steekproeven is helaas niet geheel gehaald. Door de aanhoudende goede verkopen zijn de installatieproeven niet afgenomen. Er zijn veel automatische systemen bijgekomen en daarnaast zijn de conventionele stallen vaak erg groot.  Deze vragen relatief veel tijd waardoor het niet lukt alle steekproeven met de huidige bemensing uit te voeren. Voor het komende jaar wordt, indien nodig extra arbeid ingezet deze werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

De resultaten van alle steekproeven zijn verslechtert. Dit vraagt om een toelichting. Bij de melkinstallatie is de beoordeling strenger geworden, waarbij vooral controle op het pulsatiesysteem aangeschept is. Hier wordt door meerdere monteurs onvoldoende aandacht aan besteed. Bij de melkmeetapparatuur zijn geen wijziging in beoordeling doorgevoerd. De oorzaak moet hier vooral gezocht worden in de werkwijze, er wordt of mag bij melkmeters onvoldoende aandacht aan preventief onderhoud besteed, daarnaast is de werkdruk erg hoog in de sector en wordt helaas de melkmeetapparatuur daar de dupe van. Er wordt eerst naar de melkinstallatie gekeken en dan moet snel de melkmeetapparatuur ook nog gecontroleerd worden. Een nobel streven, maar een keuze die uit kwaliteitsoogpunt, niet door de veehouder ingegeven moet worden, maar zeker niet door de branche zo uitgevoerd moet worden.  In de jaarlijkse instructiedagen is aan bovenstaande erg veel aandacht besteed. Dit zal komend jaar naar we hopen verbetering laten zien. Bij de “tweede” steekproeven, uitgevoerd naar aanleiding van een steekproef met een onvoldoende, zijn geen problemen naar voren gekomen.
 
Tabel - Aantallen en resultaten van de steekproeven door KOM in 2004, 2005 en 2006
 

 

Melk-

Melkmeters2)

Melkmeetglazen2)

2004

installatie1)

Bedrijven

Meters

bedrijven

glazen

Totaal aantal

458

152

1510

214

2051

Aantal onvoldoende

2

26

45

13

25

Aantal onvoldoende in %

0,68%

17,1%

3,0%

6,1%

1,2%

2005

 

 

 

 

 

Totaal aantal

491

145

1395

183

1772

Aantal onvoldoende

5

19

31

15

30

Aantal onvoldoende in %

1,0%

13,1%

2,2%

8,2%

1,7%

2006

 

 

 

 

 

Totaal aantal

319

149

1680

124

1175

Aantal onvoldoende

22

29

61

24

71

Aantal onvoldoende in %

6,9%

19,5%

3,6%

19,4%

6,0%


 1)

Er is sprake van een opmerking als verschillen zijn gevonden in gemeten waarden, er onjuiste procedures gebruikt zijn of het rapport onvolledig ingevuld of beoordeeld is, echter zonder directe consequenties voor de melkinstallatie. Een onvoldoende leidde tot consequenties voor veehouder of monteur.  

 2) Er is sprake van een onvoldoende indien de verschillen groter zijn dan de ICAR norm van 0,2 kg

Naast de onvoldoendes zijn op de steekproefrapportages regelmatig opmerkingen gemaakt om de monteur er op te wijzen dat bijvoorbeeld zijn beoordelingen, invulling van het rapport  en de achterwege gelaten gecombineerde ijking van de melkmeetglazen, beter kunnen. Ook tijdens de jaarlijkse instructiedag wordt hier veel aandacht aan besteed.  Concluderend kan gemeld worden dat de melkinstallaties in het algemeen goed worden doorgemeten, de beoordeling van het pulsatiesysteem moet echter beter. Bij melkmeters zijn preventief onderhoud en reiniging erg belangrijk. Algemeen verdient het opsturen van de rapporten binnen de termijn van 5 werkdagen (dus wekelijks) bij meerdere melkmachinedealers de aandacht. Deze worden hierop aangesproken.

Vacatures

Er is momenteel geen openstaande vacature !

 

Open sollicitaties met brief en curriculum vitae kunnen gestuurd worden via e-mail:

Contact
Links
 Bou-Matic Gascoigne Melotte SPRL  http://www.boumatic.com
 DeLaval BV  http://www.delaval.nl
 Europe Dairy Master  http://www.europedairysystems.nl 
 Klesan Melktechniek  http://www.klesan.nl
 Lely NV  http://www.lely.nl 
 Fullwood Packo B.V.  http://www.fullwoodpacko.com
 Mueller (Melkkoeling)  http://nl.paulmueller.com
 SAC Nederland BV  http://nl.sacmilking.com
 GEA Milking & Dairy Farming  http://www.gea.com
   

 

Downloads
KOM in ‘t nieuws
 Oktober 2021   KOM en Qlip gaan samen verder  openen als PDF
 November 2013   Problemen in de put - Leg alle afspraken goed vast
(artikel in Veehouderijtechniek)
 openen als PDF
 Oktober 2013   Inspoelbeveiliging in KOM-voorwaarden
(artikel Melkmail FrieslandCampina)
 openen
 Juli 2013   Visgraatmelkstal nog altijd meest gebruikt
(webbericht: bron Veeteelt)
 openen
 Juli 2013   Jaarverslag 2012  openen als PDF
 December 2012   Jaarverslag 2011  openen als PDF
 Juni 2012   Jaarverslag 2010  openen als PDF
 Juli 2011   Interview in COMmunicatie
(blad van en voor agridealers)
 openen als PDF
 Januari 2011   Over LDM en leklucht
(artikel Veehouderij Techniek)
 openen als PDF
 November 2010   Vakmanschap nodig
(artikel Veehouderij Techniek)
 openen als PDF
 Juli 2010   Jaarverslag 2009  openen als PDF
 April 2010   Landelijke samenwerking tot KOM certificaat
(zie ook notitie bij Downloads)
 openen als PDF
 Januari 2010  

Melkrobot trek zich niets aan van crisis
(artikel Melkvee Magazine) 

 openen als PDF
 Januari 2010   Robot blijft gestaag groeien
(artikel Boerderij)
 openen als PDF
 Januari 2010   Aandeel melkrobots bijna 10 procent
(artikel Boerderij) 
 openen als PDF
 Juni 2009   Jaarverslag 2008  openen als PDF
 Mei 2009   Extra controle nieuwe melkinstallaties
(artikel Vee en Gewas)
 openen als PDF
 Mei 2009   Persbericht Opleveringen onder de aandacht   openen als PDF
 December 2008
 
  Koeien zijn niet te vatten in cijfers (artikel
Plattelandspost)
 openen als PDF
 
 Oktober 2008   Jaarverslag 2006/2007  openen als PDF
 Mei 2008   Persbericht Erkenning certificaat Be-D-NL  openen als PDF
 Maart 2008   Nieuwe melkstalnormen bedrijfsspecifieker
(artikel Veehouderij Techniek)
 openen als PDF
 Maart 2008   Nieuwe ISO normen 2007 (volledige tekst)  openen als PDF
 Juli 2007   Persbericht ISO 9001:2000 certificering   openen als PDF
 December 2006   Electronisch melkmeten (artikel Veeteelt)  openen als PDF
 Oktober 2006   Jaarverslag 2005  openen als PDF
 Oktober 2005   Jaarverslag 2003/2004  openen als PDF
 April 2005   Meet- en adviesrapport zorgt voor
betere borging van melkkwaliteit (artikel Zuivelzicht)
 openen als PDF
 Oktober 2003   Jaarverslag 2001/2002  openen als PDF
 April 2003   Melkmachinemonteurs leveren kwaliteit (artikel
Praktijkkompas Rundvee)
 openen als PDF
 June 2001   The Dutch Quality System for milking
machine maintenance (ICAR Technical Series)
 openen als PDF
 April 2001   KOM: Kwaliteitszorg voor melkinstallaties
(artikel Zuivelzicht)
 openen als PDF
 Mei 1997   Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties
(artikel Praktijkonderzoek)
 openen als PDF
 Mei 1996   Nieuwe ISO-normen melkinstallatie
(artikel Praktijkonderzoek)
 openen als PDF
Certificeringen
ceritificeringen pagina
Werkzaamheden

KOM is een dienstverlenende organisatie die gericht is op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en -registratie op het melkveebedrijf.
Deze missie komt tot uiting in een drietal opdrachten die we ons tot doel hebben gesteld.

Dit zijn de volgende opdrachten:

1.

Kwaliteitsborging van onderhoud van melkinstallaties op melkveebedrijven

2.

Kwaliteitsborging van onderhoud van melkkoeltanks op melkveebedrijven

3.

Kwaliteitsborging van melkgift- en gehalteregistratie ten behoeve van erkende melkproductieregistratie op melkveebedrijven


Om deze opdrachten uit voeren vervullen we o.a. de taken:

a)

Registratie van meet- en adviesrapporten (beoordeling op steekproefbasis), registratie en controle van ijkrapporten van melkmeters en melkmeetglazen

b)

Jaarlijkse bijscholing van onderhoudsmonteurs en controle en afstelling van meetapparatuur gebruikt door de onderhoudsmonteurs

c)

Installatieproeven bij melkmeters en periodieke controles bij voorlopig goedgekeurde melkmeters

d)

Uitvoering van steekproeven op de werkzaamheden van de onderhoudsmonteur ten aanzien van de melkinstallatie, melkkoeltank en eventuele aanwezige melkmeetapparatuur

e)

Certificering van (nieuwe) onderhoudsmonteurs

f)

Ontwikkeling van standaard meetrapporten en meetprocedures (gebaseerd op ISO)

g)

Uitvoering hercontroles

 

Home

Kwaliteitsborging neemt ook in de landbouw een steeds belangrijkere positie in. Eén eis is een verplichte jaarlijkse controle van de melkinstallatie.

De vereniging van importeurs en fabrikanten van en groothandelaren in melkwinnings- en bewaarapparatuur alsmede van automatisering voor de veehouderij (VEMI) is in samenwerking met het toenmalige IKC-Landbouw en het toenmalige Landbouwschap in september 1994 gestart met een project 'Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties' (KOM). Het doel van het project was de kwaliteit van het onderhoud van de melkinstallatie te waarborgen en, waar nodig, te verbeteren. Daarnaast werden het uniformeren en vastleggen van het onderhoud nagestreefd. Er zijn opleidingen opgezet en er worden jaarlijkse bijscholingen verzorgd voor de onderhoudsmonteurs. Ook worden de ISO-normen uitgedragen. Steekproefsgewijze vindt er een beoordeling plaats van de binnengekomen meet- en adviesrapporten.

Melkkoeien CR Delta (voorheen NRS) en enkele zelfstandige veeverbeteringsorganisaties verzorgden de kwaliteitscontrole op de melkmeetapparatuur ten behoeve van de waarmerking/fiattering van de melkproductiegegevens. Enerzijds deden zij dit door de uitvoering van installatieproeven en het uitvoeren van periodieke controles op melkmeetapparatuur en anderzijds deden zij dit door het uitvoeren van steekproeven op de door de dealers uitgevoerde periodieke controles. Dit volgens de eisen die vastgelegd zijn door het International Committee for Animal Recording (ICAR).

In de Stichting 'Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties' (KOM), welke officieel opgericht is op 31 augustus 1998, zijn de beide systemen van kwaliteitscontrole geïntegreerd en is het onderdeel 'controle op uitgevoerde werkzaamheden' uitgebreid. De doelstelling van KOM is beide kwaliteitscontroles te combineren en op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er een efficiëntere manier van werken ontstaan. Zoveel mogelijk werkzaamheden, geïntegreerd met het onderhoud van de melkinstallatie, laten uitvoeren door de melkmachinedealer is een belangrijke insteek geweest. Uiteraard met behoud van kwaliteit en, daar waar nodig of mogelijk is, een verbetering hiervan.


Vier jaar na het aangaan van de strategische samenwerking heeft Qlip B.V. met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 Stichting KOM overgenomen. De activiteiten van Stichting KOM worden geïntegreerd met de afdeling Audits, Inspecties & Certificering. Voor de klanten van Stichting KOM wordt de huidige dienstverlening onveranderd voortgezet en het KOM keurmerk blijft gehandhaafd.