Home

Kwaliteitsborging neemt ook in de landbouw een steeds belangrijkere positie in. Eén eis is een verplichte jaarlijkse controle van de melkinstallatie.

De vereniging van importeurs en fabrikanten van en groothandelaren in melkwinnings- en bewaarapparatuur alsmede van automatisering voor de veehouderij (VEMI) is in samenwerking met het toenmalige IKC-Landbouw en het toenmalige Landbouwschap in september 1994 gestart met een project 'Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties' (KOM). Het doel van het project was de kwaliteit van het onderhoud van de melkinstallatie te waarborgen en, waar nodig, te verbeteren. Daarnaast werden het uniformeren en vastleggen van het onderhoud nagestreefd. Er zijn opleidingen opgezet en er worden jaarlijkse bijscholingen verzorgd voor de onderhoudsmonteurs. Ook worden de ISO-normen uitgedragen. Steekproefsgewijze vindt er een beoordeling plaats van de binnengekomen meet- en adviesrapporten.

Melkkoeien CR Delta (voorheen NRS) en enkele zelfstandige veeverbeteringsorganisaties verzorgden de kwaliteitscontrole op de melkmeetapparatuur ten behoeve van de waarmerking/fiattering van de melkproductiegegevens. Enerzijds deden zij dit door de uitvoering van installatieproeven en het uitvoeren van periodieke controles op melkmeetapparatuur en anderzijds deden zij dit door het uitvoeren van steekproeven op de door de dealers uitgevoerde periodieke controles. Dit volgens de eisen die vastgelegd zijn door het International Committee for Animal Recording (ICAR).

In de Stichting 'Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties' (KOM), welke officieel opgericht is op 31 augustus 1998, zijn de beide systemen van kwaliteitscontrole geïntegreerd en is het onderdeel 'controle op uitgevoerde werkzaamheden' uitgebreid. De doelstelling van KOM is beide kwaliteitscontroles te combineren en op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er een efficiëntere manier van werken ontstaan. Zoveel mogelijk werkzaamheden, geïntegreerd met het onderhoud van de melkinstallatie, laten uitvoeren door de melkmachinedealer is een belangrijke insteek geweest. Uiteraard met behoud van kwaliteit en, daar waar nodig of mogelijk is, een verbetering hiervan.


Vier jaar na het aangaan van de strategische samenwerking heeft Qlip B.V. met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 Stichting KOM overgenomen. De activiteiten van Stichting KOM worden geïntegreerd met de afdeling Audits, Inspecties & Certificering. Voor de klanten van Stichting KOM wordt de huidige dienstverlening onveranderd voortgezet en het KOM keurmerk blijft gehandhaafd.